tg

-------------------------


(format tg CeilingFn "ang kisame sa %1") relations-cb.txt 77-77
(format tg ComplementFn "the kapupunan ng %1") relations-cb.txt 80-80
(format tg CosineFn "ang cosine ng %1") relations-cb.txt 95-95
(format tg CutSetFn "ang pulutong sa ang mga pinagdaraanan ng nagbabahagi %1 sa dalawang bukod na talaguhitan") relations-tg.txt 142-142
(format tg CutSetFn "ang spulutong sa ang mga pinagdaraanan ng nagbabahagi %1 sa dalawang bukod na talaguhitan") relations-cb.txt 97-97
(format tg DayFn "ang araw %1") relations-tg.txt 146-146
(format tg DenominatorFn "ang denominator ng %1") relations-cb.txt 102-102
(format tg DensityFn "%1 sa isa %2") relations-cb.txt 103-103
(format tg DivisionFn "%*[/]") relations-cb.txt 114-114
(format tg DomainFn "larangan ng %1") relations-cb.txt 117-117

Display limited to 25 items. Show next 25

Display limited to 25 items. Show next 25


Sigma web home      Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) web home
Sigma version 3.0 is open source software produced by Articulate Software and its partners